Životné prostredie 

Poskytované služby v oblasti ochrany životného prostredia:

Hodnotenie stavu podzemných vôd, povrchových vôd, horninového prostredia, pôdneho vzduchu a ovzdušia, posúdenie ich miery a typu znečistenia vrátane zistenia priestorového rozsahu kontaminácie

Prieskumy znečistenia vôd a zemín vrátane analýz v akreditovaných laboratóriách

Prieskum pre zisťovanie ekologických záťaží území pre novú výstavbu

Ekologický audit, hodnotenie environmentálnych rizík

Ekologické štúdie regiónov

Meranie objemovej aktivity radónu v základových pôdach a vo vodách

Riešenie problémov odpadového hospodárstva a skládok odpadov

Ekologické posúdenia výkopových materiálov vo vzťahu k ich ďalšiemu nakladanie podľa platnej legislatívy

Sanácia znečistených zemín, podzemnej vody, pôdneho vzduchu, stavebných konštrukcií

Sanácia ekologických záťaží, rekultivácia a revitalizácia sanovaných území

Posudzovanie vplyvov budúcich investičných zámerov na životné prostredie – spracovanie zámerov, správ o hodnotení a posudkov podľa zákona č. 127/1994 Z.z. (EIA)

cheap replica breitling cheap ralph lauren t shirt

Vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 111/1993 pre oblasť  skládkovania odpadov, prepravy odpadov a podnikania v oblasti nakladania


Úvodná stránka