Inžinierska geológia

Poskytované služby v oblasti inžinierskej geológie:

Inžinierskogeologický prieskum pre založenie priemyselných, ekologických a vodohospodárskych stavieb vrátanie stavieb rodinných domov, návrh spôsobu zakladania, prieskum trás líniových stavieb

Spracovanie IG a HG štúdií pre územno-plánovaciu dokumentáciu

Určenie spôsobu výkopových prác a stanovenie tried ťažiteľnosti zemín

Prieskum zloženia základovej pôdy

Zhodnotenie vplyvu podzemnej vody na zakladanie stavebných objektov

Geotechnické a geodetické inžinierske služby

Geofyzikálny dozor

Posúdenie vsaku zrážkových vôd

Návrh riešenia nakladania so zrážkovými a odpadovými vodami

cheap replica breitling cheap ralph lauren t shirt

Odbery vzoriek a laboratórne určenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín

Meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanovenie radónového rizika stavebnej  parcely /radónový prieskum/

Poradenská činnosť a vypracovanie odborných posudkov

Úvodná stránka