GEOTIP - Hydrogeologický prieskum a posudky

 

Poskytované služby v oblasti hydrogeológie:          

Vyhľadávanie, projekcia a hodnotenie zdrojov pitnej a úžitkovej vody      

Navrhovanie odberných objektov pre individuálne a hromadné zásobovanie (studne)

Vŕtanie studní pre individuálne a hromadné zásobovanie

Návrhy optimálneho využitia vodných zdrojov

Stanovovanie ochranných pásiem vodárenských zdrojov

Hydrogeologický prieskum územia

Hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá

Hydrodynamické čerpacie, stúpacie, vsakovacie skúšky

Hydrogeologické mapovanie

Hydrogeologické posudky pre účely:

vodoprávneho konania (napr. posudky pre domové čistiarne odpadových vôd ČOV, posudky pre odber a a iné využívanie podzemných vôd a iné)

Hydrogeologické posudky pre stavebné povolenie (napr. posudky pre studne, posudky pre vsakovanie zrážkových vôd a iné)

cheap replica breitling cheap ralph lauren t shirt

Odbery vzoriek vôd a ich laboratórne analýzy pre pitné a úžitkové použitie v zmysle platnej legislatívy

Poradenská činnosť v celej hydrogeologickej problematike

Úvodná stránka